Lars med sine drenge

Lars med sine drenge

About 1948
Esben Roug
Preben Roug
Torben Roug