Far (Otto)

Far (Otto)

About 1913
Otto Frederik Hansen